Inschrijfformulier

Voor lidmaatschap van de C.M.V. Juliana Doornspijk.

Persoonsgegevens


Adresgegevens


*Voor leden jonger dan 18 jaar dient het formulier ondertekent te worden door een wettelijke vertegenwoordiger van het lid.

Machtiging:

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzeggging van het lidmaatschap machtiging aan de Chr. Muziekvereniging Juliana om per onderstaande datum de contributiebedragen af te schrijven.

Ondertekening

Met het verzenden van dit formulier wordt je ingeschreven als lid bij de vereniging en ga je akkoord met de geldende statuten en kaders van de vereniging.