Actiecomité


Stichting Actiecomité Juliana (ACJ)

Op 10 december 1998 werd een actiecomité opgericht, met als doelstelling om via publieksvriendelijke acties gelden te verwerven voor de muziekvereniging  en de malletband van de Christelijke Muziekvereniging Juliana van Doornspijk. Anno 2017 zou je de twee afdelingen van de vereniging anders benoemen, nl. de fanfare en het slagwerkensemble. In de stichtingsakte wordt de doelstelling ruim geformuleerd, maar in feite is de stichting vooral opgericht om de aanschaf en het onderhoud van instrumenten en uniformen voor deze afdelingen mogelijk te maken.

Een  terugblik...

Vóór 1998 werd de kas van de vereniging vooral gevuld door geld- en sponsoracties die door het bestuur van de vereniging werden georganiseerd. Met name de activiteiten van bestuurslid Evert v.d. Hulst en zijn echtgenote, hebben achttien jaar lang, via bingo-acties garant gestaan voor de dekking van een substantieel deel van de verenigingbegroting.

In de negentiger jaren ontstaat de overtuiging dat de organisatie van de vele geldacties (soms wel 8 per jaar) en de taken van het bestuur van de vereniging niet meer goed met elkaar gecombineerd kunnen worden.

De immense klus om een dekkende begroting te realiseren die dan inmiddels de omvang van enkele tienduizenden guldens heeft aangenomen, is voor het bestuur te belastend geworden. Ze komt niet voldoende toe aan beleidsvorming en sturende taken binnen de vereniging.

Al langer leefde bij Juliana de behoefte om de geld- en sponsoracties in beheer te geven van een stichting buiten de vereniging. Maar echt acuut wordt het probleem als in 1997 de financiële zorgen van Juliana zo nijpend zijn geworden dat het bestuur besprekingen start met betrokken leden en burgers binnen Doornspijk hoe dit tij kan worden gekeerd.

Dit leidt in 1998 tot de oprichting van de Stichting Actiecomité Juliana (ACJ), waartoe in eerste instantie Herman Groothuis, Jan Top en Frank Vinke het voortouw nemen. Later komen daar meerdere burgers uit Doornspijk bij en sommigen zijn al meer dan 16 jaar lid van het bestuur van de stichting. Ze hebben nagenoeg allemaal op een of andere manier een relatie met de muziekvereniging en vormen een ‘gemotiveerde groep met een sterk onderlinge band’. Er zitten ook diverse ouders bij die kinderen hebben die in de fanfare of het slagwerkensemble spelen.

Wat doet het ACJ:

Zoals de statuten vermelden: het actiecomité organiseert publieksvriendelijke activiteiten om de financiële draagkracht van de muziekvereniging Juliana te vergroten. Daarbij kun je denken aan het organiseren van collectes, het verkopen van allerlei producten zoals bloemen, worsten en rollades, het mede organiseren van activiteiten op de boerenmarkt. Ook worden in eigen beheer kerstpakketten samengesteld, die aan bedrijven en relaties worden geleverd.

Het is niet voor iedereen op voorhand duidelijk dat Juliana niet zonder deze acties kan bestaan. De contributie van de leden is bij lange na niet toereikend. Om aan te tonen hoe belangrijk de activiteiten van het ACJ zijn, hebben we berekend dat de ledencontributie met ruim 400% zou moeten stijgen zonder de geldacties van het comité. Het is duidelijk dat dit voor de leden niet op te brengen zou zijn.

Voor de organisatie van de geld- en sponsoracties is dit comité wel geheel afhankelijk van de inzet van die leden van de muziekvereniging voor het verwerven van de gelden. Zij gaan de wijken in, verspreiden folders, collecteren huis aan huis en verspreiden de producten die worden verkocht. De leden van de muziekvereniging worden aangestuurd door wijkhoofden die veel energie besteden om iedereen gemotiveerd te houden.

Daarnaast worden er maandelijks bingo’s door het ACJ georganiseerd; nog steeds een grote inkomstenbron voor Juliana. Samen met activiteiten op de boerenmarkt, een kleine gemeentelijke subsidie, incidentele sponsoring door het zakenleven van Doornspijk en af en toe een jaarlijkse grotere actie, wordt met ‘man en macht’ de begroting van Juliana elk jaar weer sluitend gemaakt. Dat gaat niet zonder de organisatiekracht van het ACJ, de inzet van alle leden van de vereniging en de hulp van externe sponsors. Zonder hen allen zou Juliana niet kunnen bestaan.

Het ACJ stelt er een eer in elk jaar op het voorjaarsconcert nieuwe instrumenten aan te bieden, waardoor de vrijgevigheid van de Doornspijkse bevolking tastbaar en zichtbaar  gemaakt wordt. Minder zichtbaar zijn de vele betalingen van rekeningen voor gerepareerde instrumenten en uniformen, die gedurende het kalenderjaar door het ACJ worden overgemaakt. De Christelijke Muziekvereniging Juliana en haar afdelingen, de fanfare en het slagwerkensemble, is voor haar voortbestaan grotendeels afhankelijk van de bevolking van Doornspijk en de Hoge Enk.